Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

zur887
23:17
7576 772d
Reposted fromgreensky greensky viamagenno magenno
zur887
23:16
2692 afe7
Reposted fromsuchegnaty suchegnaty viamagenno magenno
zur887
23:15
1840 0d35
Reposted frommeem meem viamagenno magenno
23:11
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viamagenno magenno
zur887
22:53
22:51
zur887
22:50
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viamagenno magenno
zur887
22:50
6859 c646 500
Reposted fromDennkost Dennkost viamagenno magenno
zur887
22:47
5828 446f 500
FEELIN OLD?
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamagenno magenno
zur887
22:47
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viamagenno magenno
zur887
22:44
5656 3e96
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamagenno magenno
zur887
22:41
3659 aac9 500
Reposted fromphilipp philipp viamagenno magenno
zur887
22:40
9620 be47
Reposted fromsohryu sohryu viamagenno magenno
zur887
22:40
1409 6eba
Bike lane motherfucker
Reposted fromPsaiko Psaiko viamagenno magenno
zur887
22:24
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamagenno magenno
zur887
22:21
6533 5e67 500
Reposted fromkurorori kurorori viamagenno magenno
zur887
22:15
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viasiostry siostry
zur887
22:14
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viasiostry siostry
zur887
22:12
3602 df0b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty

July 08 2017

zur887
17:52
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
— Tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl